HomePage

БОСФТ е демократична, независима и самоуправляваща се организация с нестопанска цел, член на International Federation of Sports Physiotherapy (IFSPT). Целите на БОСФТ са:

Промотиране на спортната физиотерапия в национален и световен мащаб.
Насърчаване на комуникацията и обема на образователна и професионална информация между спортните физиотерапевти.
Подкрепяне и стимулиране на спортните физиотерапевти в усилията им за професионално развитие в практически и научен аспект, чрез провеждане и участие в курсове, конференции, конгреси, проекти и др.
Насърчаване работата за повишаване на спортно-здравната култура при всички възрастови нива на населението.
Съдействане за профилактика и пълноценно възстановяване след травми и заболявания в спорта на всички нива.
Представляване на своите членове в Международната федерация по спортна физиотерапия.
 В БОСФТ имат право да членуват кинезитерапевти и рехабилитатори.
 

BOSFT is a democratic, independent and self-governing non-profit organization, a member of the International Federation of Sports Physiotherapy (IFSPT). The goals of BOSFT are:

Promotion of sports physiotherapy nationally and globally.
Encouraging communication and the volume of educational and professional information between sports physiotherapists.
Supporting and stimulating sports physiotherapists in their efforts for professional development in practical and scientific aspects, by conducting and participating in courses, conferences, congresses, projects, etc.
Encouraging the work for raising the sports and health culture at all age levels of the population.
Assistance for prevention and full recovery after injuries and diseases in sports at all levels.
Representing its members in the International Federation of Sports Physiotherapy.
 Physiotherapists and rehabilitators have the right to be members of BOSFT.

Българска Организация по Спортна Кинезитерапия (БОСФТ)

Председател:
проф. Румяна Ташева, доктор

Управителен съвет:
Маргарита Миленкова
Георги Митрев
Милен Танев
Красимир Колев

Bulgarian Organization of Sports Physiotherapy (BOSPT)

Chairperson
Prof. Rumiana Tasheva, PhD
email: rumiana_tasheva@yahoo.com
Tel. +359893396583

Executive Board
Margarita Milenkova
Georgi Mitrev
Milen Tanev
Krasimir Kolev